skip to Main Content

Legekonference – Vi byder op til leg – og til støtte af børn- og unges udvikling af indlevelsesevne og empati! // 30. – 31. marts 2020

Alle steder i verden leger børn, uanset kultur og sted. Hvor som helst børn leger, er det et tegn på sund udvikling. Udvikling af samhørighedskabende fællesskaber udvikles ofte gennem leg, som ligeledes er rammen for følelsesmæssig, social og personligheds-mæssig udvikling. Leg hjælper børn med at udvikle relationer og deres personlighed modnes gennem legefyldte interaktioner. Gode relationer er et vigtigt fundament for udvikling af børns evne til at regulere sig, og sociale færdigheder udvikles gennem leg! Det er i barneårene de sociale kompetencer skal læres, så man som voksen kan skabe trygge og innovative fællesskaber.

Kom med på en konference, hvor vi skal lege, lytte, grine, afprøve, debattere og reflektere! I løbet af konferencens to dage får du inspiration til at videreudvikle pædagogiske indsatser, der understøtter børn og unges udvikling, nysgerrighed og opfindsomhed, og du får en viden om dig selv som aktør!

Når du går hjem, er du helt klar til at sætte legen øverst på dagsordenen i din faglige verden.

Du bestemmer selv, om du vil deltage begge dage, eller om du kun vil deltage i én af konferencens to dage.

Program – Mandag d. 30/3:

Leg i pædagogikken

 • Kl. 09.00-09.30: Morgenmad
 • Kl. 09.30-09.45: Velkomst v/ Susan Hart
 • Kl. 09.45-11.00: Leg kontra seriøsitet og børns trivsel v/ Dorte Rudi Andersen
 • Kl. 11.00-11.15: Pause
 • Kl. 11.15-12.30: Leg og empati /v Susan Hart
 • Kl. 12.30-13.30: Frokost:
 • Kl. 13.30-14.45: Hvad kan pædagoger lære af en hospitalsklovn? v/ Mette Brich
 • Kl. 14.45-15.00: Pause
 • Kl. 15.00-16.15: Leg for sjov og alvor, – et glimt ind i NUSSA´s verden v/ Annie Jakobsen og Anne Larsen
 • Kl. 16.15-16.30: High-lights fra dagen v/ Dorte Rudi Andersen og Susan Hart

Program – Tirsdag d. 31/3:

Mig selv som pædagog

 • Kl. 08.30-09.00: Morgenmad
 • Kl. 09.00-09.15: Velkomst
 • Kl. 09.15-10.30: Hvordan kommer vi voksne selv i legehumør? v/ Marianne Bentzen
 • Kl. 10.30-10.45: Pause
 • Kl. 10.45-12.00: Skal vi lege? v/ Balder Brøndsted
 • Kl. 12.00-13.00: Frokost
 • Kl. 13.00-14.15: Leg på de tre neuroaffektive niveauer v/ Marianne Bentzen og Balder Brøndsted
 • Kl. 14.15-14.30: Pause
 • Kl. 14.30-15.00: NUSSA omsat i praksis v/ Lotte Froda – Odsherred Kommune
 • Kl. 15.00-15.30: Uddannelse til pædagoger med leg og selvagens i fokus v/ Fie Lademan – Svendborg Kommune
 • Kl. 15.30-15.45: Panel bestående af: Dorte Rudi Andersen, Lotte Froda og Fie Lademan
 • Kl. 15.45-16.00: Afslutning

Om oplæggene:

Dorte Rudi Andersen
Dorte vil i sit oplæg perspektivere leg med afsæt i dagtilbudsloven. Oplægget vil belyse, hvorfor leg er blevet fremskrevet som afsæt for børns trivsel, udvikling, læring og dannelse. Desuden vil hun komme med et psykodynamisk bud på, hvorfor det er så svært for mange voksne at indgå i legen. Der eksisterer til stadighed en adskillelse mellem leg og seriøsitet, hvor den legende voksne ofte enten indtager en underviserposition eller overvåger børn i leg. Ved at indtage en legene position, kan man som pædagog skabe det afgørende samspil gennem leg.

Susan Hart
Psykolog Susan Hart har været pioner i at forstå menneskets følelsesmæssige, personlighedsmæssige og sociale udvikling gennem det teoretiske fundament neuroaffektiv udviklingspsykologi. I sit oplæg vil hun med sin viden om børns følelses-, personligheds- og sociale udvikling vise, hvordan disse kompetencer udvikles gennem leg. I denne proces er voksne meget vigtige i forhold til at skabe et trygt miljø, hvor udviklende leg kan støttes.

Mette Brich
Mette vil dels fortælle om og vise, hvordan hun bruger leg, som et vigtigt kontaktskabende og lindrende middel til børn, når de har det svært. Hun har mødt rigtig mange børn og fået stor erfaring med børns evne til at mestre gennem leg. Hun udnytter herigennem det menneskelige potentiale, der ligger i, at leg foregår alle steder til alle tider, og at børn rigtig gerne vil lege i enhver situation. Med empati, nærvær, spontanitet og improvisation, kan klovne såvel som pædagoger skabe spontane rum, hvor der er plads til undren, leg og til at blive set og “rørt”.

Annie Jakobsen og Anne Larsen
Anne og Annie vil bl.a. præsentere NUSSA-programmet, som er målrettet 3-12-årige børn. De vil fortælle om, hvordan man gennem NUSSAs fem udviklingsniveauer kan opbygge og styrke børns følelses-, personlighedsmæssige og sociale ressourcer gennem glædesfyldt, engageret og struktureret leg. I over 5 år er ca. 800 pædagoger, lærere, psykologer blevet uddannet NUSSA-trænere og arbejder i dag med børnegrupper på forskellig vis i hele landet.

Marianne Bentzen
Det er ikke rigtig leg, hvis det kun er den ene part der leger. Som voksne skal vi træne den ædle kunst at finde legehumøret frem. Derudover skal vi samtidig have tilstrækkelig fat i vores voksne evne til at styre legen derhen, hvor den er hjælpsom og udviklende på barnets niveau. Med enkle lege og personlige refleksioner over egne legefærdigheder vil vi udforske denne balance.

Balder Brøndsted
Skal vi lege? Ja vi skal! I dette indlæg skal vi lege og reflektere over den voksnes rolle i børns leg, og hvordan man kan arbejde professionelt med leg og samtidig være tro mod legens frie væsen og barnets perspektiv. Med afsæt i pædagogisk idræt, leg og bevægelse vil du få inspiration og værktøjer til at bruge leg til at skabe gode voksen-barn-relationer, trygge børnefællesskaber samt styrke det enkelte barn i sin personlige og sociale udvikling.

Marianne Bentzen og Balder Brøndsted
Legehumør og leg på de tre neuroaffektive niveauer: Med afsæt i formiddagens aktiviteter skal vi lege med lege. Vi skal nemlig udforske hvordan en leg kan tilpasses, så den når forskellige neuroaffektive niveauer efter behov. Sammen med Balder og Marianne går vi på opdagelse i muligheder og fælles inspiration til justering af leg.

Lotte Froda
Odsherred Kommune har satset stort på at implementere børnegruppetrænings-programmet NUSSA på daginstitutionsområdet. Lotte vil i sit oplæg fortælle om bevæggrunden for at vælge NUSSA som fælles afsæt i alle dagtilbud. Hun vil fortælle, hvordan der arbejdes i dagtilbuddene på forskellig vis med NUSSA og det neuroaffektive perspektiv, både i gruppeforløb og i hverdagens øvrige praksis. Hvad er der opnået, og hvilke udfordringer har man stødt på i Odsherred Kommune.

Fie Lademan
I Svendborg Kommune har der de sidste år blevet gjort en stor indsats for at få den neuroaffektive tilgang udbredt i alle børnehuse og i den pædagogiske praksis. Fie vil fortælle om, hvilken betydning den meget uddannelse har haft, og hvad det betyder, at alle har en fælles teoretisk forståelse gennem den neuroaffektive tilgang. Hun vil fokusere på hvordan leg er vigtig i forhold til det pædagogiske arbejde omkring personlighedsudvikling, og hvordan pædagogens selvagens er blevet et vigtigt opmærksomhedspunkt.

Om foredragsholderne:

Dorte Rudi Andersen
Dorte er lektor, og har undervist på pædagoguddannelsen siden 2002, særligt inden for dagtilbudsområdet, samt på den pædagogiske efter- og videreuddannelse, hvor hun bl.a. underviser pædagoger og ledere i den styrkede læreplan. Hun er oprindeligt uddannet cand.mag. i teatervidenskab, og har senere taget en master (MPO) i organisationspsykologi. Dorte er desuden psykoterapeut MPF med afsæt i neuroaffektiv udviklingspsykologi og integrativ metode.

Susan Hart
Susan er PhD, specialist i børnepsykologi og psykoterapi og supervisor i børnepsykologi. Hun har siden midt i 1990’erne udviklet neuroaffektiv udviklingspsykologi, bl.a. i samarbejde med Marianne Bentzen. Hun har dels været ansat som psykolog i en socialforvaltning, være leder af et kommunalt familiebehandlingscenter, og haft ansættelse på en børnepsykiatrisk afdeling. Hun afholder seminarer og kurser i bl.a. Skandinavien, Tyskland, Schweiz og Australien og har udgivet 14 bøger, nogle af dem i samarbejde med andre forfattere, og mange af publikationerne er udgivet på flere sprog.

Mette Brich
Mette blev hospitalsklovn på den første uddannelse i Danmark i 2004. Siden har hun arbejdet professionelt som hospitalsklovnen, “Ludo”, hver uge på Herlev Hospital, Roskilde Sygehus og Rigshospitalet. Siden åbningen i 2015, har hun også arbejdet på Danmarks første børnehospice, Lukashuset. Mette har også flere gange understøttet en legende og undrende tilgang på besøg i børne- og unge psykiatrien, for fx anorexi-børn, og på plejehjem, hvor nærvær, leg og børnesange har “vækket” både mennesker og minder.

Annie Jakobsen
Annie er autoriseret psykolog. Hun har i en årerække været ansat som psykolog på en heldagsskole og har desuden privat praksis. Hun har specialiseret sig i den neuroaffektive forståelse af barnets udvikling, og om hvordan man omsætter denne viden til behandling af børn og unge med svære følelsesmæssige og sociale vanskeligheder. Hun er internationalt certificeret Theraplay-terapeut og superviserer og underviser på Theraplay-uddannelsen.

Anne Larsen
Anne er uddannet socialpædagog, og har derudover en efteruddannelse som småbørnskonsulent og ICDP–vejleder. Hun har arbejdet på dag- og døgninstitutioner og i børne- og ungdomsklubber. De seneste 20 år har hun arbejdet med familiebehandling og anbragte børn. Hun er internationalt certificeret Theraplay-terapeut. Anne har i dag selvstændig praksis med familieterapi og arbejder desuden som supervisor, foredragsholder og underviser på flere uddannelser.

Marianne Bentzen
Marianne har været international træner i psykoterapi siden 1982, med særligt fokus på de kropslige og følelsesmæssige udviklingskompetencer som danner grundlag for mentalisering. Hun var træner i Bodynamic Institute fra 1985-97, og har afholdt professionelle efteruddannelseskurser for psykoterapeuter, psykologer og psykomotorikere i Europa samt Nordamerika og Rusland. I nært samarbejde med psykolog Susan Hart, har hun arbejdet med sammenfatning af den neuroaffektive udviklingspsykologi og forfattet adskillige artikler og flere bøger om emnet, mange sammen med Susan, som er oversat til flere sprog.

Balder Brøndsted
Balder Brøndsted er Cand.scient idræts-, lege- og bevægelseskonsulent, børneyogalærer, uddannet i mindfulness for børn og stifter af Legefabrikken. Han har mange års erfaring med at skabe legende læringsrum for børn i alle aldre. Han er ligeledes forfatter til flere bøger om leg og bevægelse i pædagogisk arbejde.

Lotte Froda
Lotte er specialpædagogisk konsulent i Odsherred Kommune og har bl.a. en 1-årig efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi. Hun er igangsætter og tovholder på de kurser og uddannelsesforløb der arrangeres for dagtilbud med børn i udsatte positioner i Odsherred. Hun har været tovholder i forbindelse med at ca. 180 pædagoger har gennemført og implementeret NUSSA-forløb for 1 – 6-årige børn.

Fie Lademan
Fie er dagtilbudsleder i Svendborg Kommune. Hun har deltaget i tværfaglige forandrings- og udviklingsprocesser med fokus på inklusion og forebyggelse på almenområdet. Hun er medforfatter til bogen: Morgendagens pædagoger og har skrevet flere artikler om et vuggestueprojekt, som er et tidligt forebyggende projekt, hvor en pædagog allerede i graviditeten eller barslen bliver tilknyttet forældrene. Fie sad fra 2014-2017 i formandskabet for Råd for Børns Læring.

Betalings- og afbestillingsregler

Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Til offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer.

Indtil fire uger før kursusafholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger.

Afbestilling mellem fire uger til ugedagen før kursets afholdelse medfører et frameldingsgebyr på 2.250,- kr.

Afbestilling fra ugedagen før kursets afholdelse udgør frameldingsgebyret den fulde kursusbetaling.

Du er altid velkommen til at tilbyde kursuspladsen til en kollega uden udgift for dig.

Hvis samme kommune eller privat arbejdsgiver tilmelder mere end 9 personer gives der 10 % rabat.

Tilmeldingsformular

Legekonference – Vi byder op til leg – og til støtte af børn- og unges udvikling af indlevelsesevne og empati! // 30. og 31. marts 2020
Felter markeret med (*) skal udfyldes.

Udfyld venligst med alle deltagers navne og email, med en deltagers navn og email pr. linie.

Dato

Den 30. – 31. marts 2020 fra 9.00 – 16.00.
(Morgenmad kl. 8.30 – 9.00)

Sted

Mødecenter Odense
Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C

Pris

Prisen pr. deltager er kr. 4.900 ekskl. moms v/deltagelse begge dage

Prisen pr. deltager er kr. 2.590 ekskl. moms v/deltagelse én dag

Prisen dækker materiale, formiddagskaffe/te med brød, juice og frugt, Isvand i lokalet, frokost med en vand og eftermiddagskaffe/te med hjemmebagt kage.

Ved tilmelding inden 1. februar giver vi GRATIS bogen: Inklusion, leg og empati af Susan Hart.

Bogen uddeles ved kursusstart.

PDF

Back To Top